Li Jun Zhang

Deputy Director of Production, Sinopec Shanghai Petrochemical

Li Jun Zhang

Deputy Director of Production, Sinopec Shanghai Petrochemical

Biography